Общи условия

Минимален наемен период-24 часа.
При връщане на автомобила след изтичане на договора без предупреждение клиента се таксува както следва: до 1 час безплатно, 1-4 часа половин наем, над 4 часа цял наем. По предварителна договорка може да се заплаща по часово, но в рамките на работния ден. При закъснение повече от 12 часа от момента на изтичане на договора без да е уведомен наемодателят се счита за присвояване на наетия автомобил и наемодателя уведомява органите на МВР и застрахователната компания като обявява наетото МПС и наемателя за издирване.

 • За всеки пресрочен ден за внасяне на вноските наемателят дължи неустойка а депозита остава в полза на наемодателя.
 • Настоящият договор е със срок на действие от датата на наемане на автомобила до последната дата до която е платен наема.
 • Ако наемателят желае да продължи използването на автомобила след изтичане на договора следва да уведоми наемодателя не по късно от 12 часа преди това.
 • В договорната цена не се включват разходите на гориво, спирачна, охлаждаща течност, разход за гараж, паркиране и миене н аавтомобила.
 • При прекратяване на договора наемателят е длъжен да върне автомобила в добър външен вид (измит и почистен), техническа изправност и състояние отговарящо на изхабеност на съответния пробег.
 • Частични липси загуба на части или аксесоари са изцяло на сметка на клиента както и щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, декоративен таван и др.) и се заплащат по пазарни цени.
 • Гориво - Вида и количеството на горивото в автомобила се описват в приемо предавателният протокол. При връщане на автомобила горивото следва да бъде така, както е описано в протокола, а ако е в повече наемодателят не дълйи обещетение на наемателя.
 • Допълнително оборудване (детско столче, багажник, вериги против боксуване) се заплащат по 5 лева на ден, но не повече от 1/2 от наема за един ден.
 • Наеми извън страната са възможни само с предварителна зявка. Предлагат се ограничения за някои дестинации. Отпадат отстъпките за продължително използване на автомобила. Депозит 1000 лева.
 • Депозит. Ако бъде заплатен такъв; то той представлява гаранция и не може да бъде използван за плащане при удължаване на срока. Същият се връща след прекратяване на договора и при условие, че наемателят и изпълнил задълженията си по настоящия договор.
 • Наемателни под 23 год. заплащат такса млад шофьоп - равен на 1/2 от наемната цена за всеки наемен ден, но само за най-ниският клас автомобили.
 • Такса освобождаване от отговорност се сключва по желание на клиента - покрива щети на гуми, джанти, тасове, предно стъкло: 10 лв. на ден.
 • При загубване на документите или ключа на автомобила - такса 200 лв.

Задължения на наемодателят
 • 1

  Да представи описаният автомобил окомплектован с инструменти и принадлежности описани в приемо-предавателният протокол.

 • 2

  Да заплаща застрахпвките, пътния и данък и винетните такси на автомобиле.

 • 3

  Да поема разходите за поддръжка и експлоатация н автомобила за времето през което е нает.


Задължения на наемателят
 • 1

  Притежаване на валидно свидетелство за УМПС най-малко от 2г., минимална възраст 23 год., лична карта (паспорт).

 • 2

  Наемателят няма право да използва автомобила за участие в състезание, обучение, изпитания, тренировка, да тегли др. МПС да превозва тежки или насилни товари, взривоопасни материали, животни.

 • 3

  Да стопанисва наетия автомобил с грижата на добър стопанин.

 • 4

  Няма право да пренаема или преотстъпва автомобила на други лица освен упълномощените в този договор.

 • 5

  При възникване на авария причинена от наемателя последния заплаща стойността на материалите и ремонта.

 • 6

  Наемателят няма право на безплатен превоз в случаи на повреда или прекъсване на пътуването поради катастрофа - носи всички последици.

 • 7

  При ПТП наемателят изисква протокол от пътна полиция и го предава в срок от 24 часа на наемодателя.

 • 8

  Ако ПТП е по вина на наемателя и последвалия ремонт на наетия автомобил е с продължителност по-голяма от 5 дни, всеки ден престои на автомобила в ремонт над петия ден се заплаща от наемателят по тарифния план за съответният автомобил, но не повече от 30 дни.

 • 9

  При кражба на автомобила наемателят е длъжен да уведоми компетентните органи и изиска и изиска от тях съответните документи. Ако свидетелството за регистрация и ключовете на автомобла не могат да бъдат върнати, наемателят заплаща зялата стойност на автомобила по пазарни цени.


Автокаско
Пълно автокаско което покрива отговорността на наемателя за щети по автомобила освен случаите когато:

 • На лице са щети за които не е представен протокол от полицията.
 • Автомобила е управляван под влиянието на алкохол или упйващи вещества.
 • Автомобила е управляван от лице, което не е упълномощено в този договор.
 • Напуснато е мястото на пътно транспортно произшествие.
 • ако след ПТП не се представи протокол от КАТ всички разходи по транспортиране, ремонт, частите и материалите са за сметка на наемателят.